JPK
KUPON

Witamy w MOTO-ST!

W naszej ofercie znajdziesz części zamienne, akcesoria do wszystkich marek motocykli oraz odzież motocyklową renomowanych producentów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-ST.EU

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy moto-st.eu prowadzony przez firmę SECURITY TECHNOLOGIES Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Joteyki 20, 02-317 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178117, NIP: 5261888949, REGON: 01266327000000.
Polityka Prywatności została dostosowana do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Sklep moto-st.eu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem prywatności ochrony informacji osobowych udzielonych podczas korzystania z witryny i dokonywaniema zakupów oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest SECURITY TECHNOLOGIES Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Joteyki 20, 02-317 Warszawa. Dane kontaktowe: tel +48 22 668 75 30; fax: +48 22 668 99 67; email: ssupport@st.com.pl.

Dane zbierane przez sklep w trakcie rejestracji i dokonywaniu zakupów

Sklep internetowy zbiera za pośrednictwem witryny moto-st.eu, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji następujące dane osobowe:
⇰ podane podczas rejestracji na stronie internetowej w celu skorzystania ze świadczenia Usługi, w tym:
• imię i nazwisko;
• adres zamieszkania;
• nazwę firmy;
• adres firmy;
• adres dostawy;
• NIP;
• adres e-mail;
• numer telefonu;
⇰ gromadzone automatycznie, w tym: • dane dotyczące urządzenia z którego następuje logowanie; • dane dotyczące logowania oraz adres IP; • dane o aktywności na stronie; • cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie wizyt, historii przeglądania, preferencjach, oraz nazwie użytkownika. ⇰ otrzymane od osób trzecich bądź z powszechnie dostępnych źródeł.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne do dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym moto-st.eu

Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i nie będą pozyskiwane dane osobowe na ich temat.

Cel przetwarzania danych osobowych

Sklep internetowy przetwarza dane osobowe w celu:
• zawarcia lub wykonania umowy;
• gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów;
• wypełnienia nałożonych obowiązków prawnych;
• zapewnienia dostępu oraz świadczenia usług;
• poprawienia wygody korzystania z Usług;
• zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług;
• na podstawie pozyskanej zgody.

Marketing sklepu

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (poprzez zapisanie się do newslettera witryn: moto-st.eu, zakupowi.cz) podany przez Państwa adres może być wykorzystywany w celach marketingowych przez firmę Security Technologies Sp. z o.o. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez anulowanie otrzymywania newslettera.

Udostępnianie informacji o danych osobowych

W celu realizacji zamówienia sklep internetowy moto-st.eu może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: systemy płatności online, firma kurierska , Poczta Polska. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

Administrator ma prawo powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotowi trzeciemu, który będzie je przetwarzał w imieniu Administratora. Podmiot trzeci, któremu przekazane zostanie przetwarzanie danych osobowych musi zapewniać wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie chroniło Państwa prawa.

Do realizacji celów sklep internetowy może udostępniać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
⇰ spółki powiązane;
⇰ podmioty trzecie świadczące usługi;
⇰ dostawcy usług marketingowych i analitycznych;
⇰ organy ścigania, organy nadzorcze i inne.

Sklep zapewnia, aby podmioty o których mowa wyżej przetwarzały Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, jedynie do własnych celów i zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych.

Sklep przekazuje Państwa dane osobowe poza obszar „EOG”, przy czym jedynie do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Miejsce i czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane są na terenie „EOG” jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia Państwu jak najwyższej jakości świadczonych usług.

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo – księgowych, sprawozdawczych czy innych nałożonych przepisami prawa na sklep internetowy.

Przy określeniu odpowiedniego okresu przetwarzania danych osobowych bierze się pod uwagę charakter przetwarzanych danych osobowych, w tym potencjalne ryzyko niedozwolonego korzystania lub nieuprawnionego ujawnienia, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz przepisy prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe związane z imiennym kontem na stronie internetowej sklepu internetowego przechowywane są przez czas posiadania konta dla celów realizacji świadczonych usług. Po zamknięciu konta dane osobowe z nim związane są przechowywane w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub uzasadnionych interesów sklepu internetowego.

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

Gwarancja bezpieczeństwa i Państwa obowiązki

Sklep internetowy moto-st.eu dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych (danych osobowych i danych o karcie kredytowej), jakie są w tej chwili dostępne. Stosowanym przez nas protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy moto-st.eu nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie oraz potrzeby realizacji zamówienia. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z witryny.

Prawa dostępu do danych osobowych

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronach moto-st.eu. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
• ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.)
• ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1219 ze zm)
• rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Wykonując swoje uprawnienia ustawowe macie Państwo prawo do:

⇰ dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych;
⇰ sprostowania swoich danych osobowych, w tym prawo zgłoszenia żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych;
⇰ ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w sytuacji:
• kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
• przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem;
• gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
⇰ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do czasu zweryfikowania przez Administratora, czy posiada nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania posiadanych danych osobowych;
⇰ usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji:
• gdy dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub są w inny sposób przetwarzane;
• gdy Państwo wycofacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, chyba że istnieje prawna podstawa do kontynuowania przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
• wniesienia sprzeciwu i braku istnienia po stronie Administratora nadrzędnych i prawnie uzasadnionych podstaw do kontunuowania przetwarzania danych osobowych;
• gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie.
⇰ sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w związku z istnieniem Państwa szczególnej sytuacji oraz w sytuacji przetwarzania danych osobowych przekazanych Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania danych osobowych innemu administratorowi, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych), a przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub przesłanki wykonania łączącej Państwa umowy ze sklepem internetowym;
⇰ wycofania w każdym dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja Państwa praw jest z zasady nieodpłatna. Jednakże Administrator jest uprawniony do pobrania opłaty w rozsądnej wysokości, jeśli Państwa żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności przez wzgląd na ustawiczny charakter.

Inspektor danych osobowych oraz pouczenie o prawie wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt z administratorem serwisu: ssupport@st.com.pl

TROCHĘ O NAS
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w internetowej sprzedaży części motocyklowych. W naszej ofercie znajdziesz części zamienne, akcesoria do wszystkich marek motocykli oraz odzież motocyklową renomowanych producentów.

Nie znalazłeś tego czego szukasz? Napisz, odpowiemy w ciągu 24 godzin.